VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

“Lyspunktet”

 

Navn og hjemsted

§1

 Foreningens navn er “Lyspunktet”. Dens hjemsted er Kalundborg kommune.

 

Formål

§2

Foreningens formål er at arbejde for:

 

1.    at øge menneskers livskvalitet og livsglæde gennem oplysning og foredrag.

2.   at fremme en sund levevis for at forebygge sygdomme.

3.   at opretholde en mental og følelsesmæssig stabilitet gennem samtale-, følelsesmæssig samt kropslig terapi.

4.   at bekæmpe opståede lidelser eller sygdomme ved hjælp alternativ behandling, hvis den konventionelle behandling har vist sig uvirksom.

 

Foreningens livssyn baserer sig på det åndelige holistiske verdensbillede, der kendes fra åndsvidenskaben og den oprindelige kristendom.

 

Disse formål tænkes opfyldt ved at ansætte foredragsholdere og terapeuter.

 

 

Medlemmer

§3

 

Enhver, som betaler foreningens årskontingent, er medlem af “Lyspunktet”. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

Optagelse sker gennem henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

 

En vigtig del af foreningens arbejde består i at arrangere foredrag og terapisessioner. Den ansvarlige, der efter aftale med bestyrelsen står for sådanne arrangementer, skal være et medlem af foreningen, mens de ansatte foredragsholdere eller terapeuter ikke behøver at være dette.

 

 

Bestyrelsen

§4

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

Ud over de 3 medlemmer vælges én suppleant. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand samt en sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme - i dennes fravær næstformandens stemme - udslaget.

 

Alle hverv er ulønnede. Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp til at udføre opgaver, der tjener foreningens formål.

 

 

 

Regnskab og revision

§5

 

Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret.

 

Regnskabet skal - før den ordinære generalforsamling - være revideret af en udenfor bestyrelsen valgt revisor. Denne vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

 

 

 

Generalforsamlingen

§6

 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af Danmarks love fastsatte grænser.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tiden fra 1. januar til 15. marts. Indkaldelse sker med tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, oplyse hvem der i henhold til vedtægterne er på valg, hvilke der ønsker genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer der opstiller.

 

Medlemmer, som har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsende disse til bestyrelsen senest 14 dage, før mødet finder sted.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I dette tilfælde skal indkaldelsen ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

 

 

 

§7

 

Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten styrer generalforsamlingens forhandlinger. Der vælges ligeledes en referent.

 

På den ordinære generalforsamling afgiver formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, og kassereren fremlægger herefter det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Ethvert medlem, der har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maksimalt 3 pr. person.

 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Såfremt mindst 5 medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

 

Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

 

 

Dagsorden

§8

 

Dagsordenen for den årlige generalforsamlingen omfatter behandling af følgende punkter:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Valg af referent.

3.    Formandens beretning om foreningens virksomhed.

4.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

5.    Valg af bestyrelse.

6.    Valg af revisor.

7.    Fastsættelse af kontingent.

8.    Forslag fra medlemmer.

9.    Eventuelt.

 

 

 

Eksklusion

§9

 

I tilfælde af at et medlem modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen beslutte eksklusion, som efterfølgende skal fremlægges til endelig godkendelse på næstfølgende generalforsamling.

 

 

 

Tegning - Hæftelse

§10

 

 

Foreningen tegnes ved sin underskrift af mindst to af medlemmerne af bestyrelsen.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

Vedtægtsændringer

§11

 

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

Foreningens opløsning

§9

 

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest en måned efter den første, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer.

 

Dersom foreningen ved opløsningen ejer formue, skal sådanne midler - efter at alle forpligtelser er afviklet - overdrages til en forening eller et fond med et formål svarende til “lyspunktets”.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den………………………………

 

 

Formand

 

 

___________________________

 

 

    

         Næstformand                                                                                                                           Sekretær og Kasserer

 

 

______________________                                                                                       ___________________________